Activity Log در وردپرس به ما کمک می کند که بتوانیم فعالیت های سایت و اعضای سایت را مشاهده و تماما کنترل کنیم. که این فعالیت ها عبارتند از برگه ها و نوشته ها و تغییرات در هسته ی وردپرس و برچسب ها و دیدگاه ها و همه ی فعالیت هایی که در یک سایت وجود دارد و تغییراتی را که بر روی آن انجام میشود را کنترل کنیم.